طرح یک پروژه نیاز به بررسی‌های دقیقی در مراحل مختلف دارد که بر اساس نظر گروه طراح یا مشاور و بر اساس سلایق کارفرما در محدوده‌ مجاز طراحی و آیین نامه‌ای امکان پذیر می‌شود. این محدوده مجاز همان آیین نامه‌ها، استانداردها و ضوابط طرح شده بر اساس محل مورد شناخت می‌باشد. به طور کلی گروه مشاور یا دستگاه طراح، طرح خود را در سه مرحله زیر اجرایی می‌کنند.

طراحی پروژه

طراحی فاز صفر

اگر بتوان در یک سطر این فاز را توضیح داد این است که این فاز به بررسی و امکان سنجی کلی طراح و مطالعه کلی درباره طرح، شامل توجیه اقتصادی و بررسی الزامات و استانداردهای مورد نیاز در طرح است.

طراحی فاز یک

به طراحی فاز یک، نمای کلی از یک پروژه می‌گویند. در این طرح تمامی نقشه‌ها شامل نقشه‌های معماری، سازه و حدود مورد نیاز انرژی، جهت طرح نقشه‌های تاسیساتی و جزئیات معماری و سازه ارائه می‌شوند. عموما کارفرماها بر اساس این طرح اقدام به تامین مالی پروژه می‌کنند.

طراحی فاز دو

این طرح شامل جزئیات اجرایی در تمامی مراحل می‌باشد. جزئیاتی که زمینه ساز عملیات اجرایی پروژه توسط پیمانکار اصلی یا پیمانکاران جزء را فراهم می‌کند. این جزئیات مربوط به تمامی مراحل از قبیل سازه و معماری هستند. نقشه‌های تاسیساتی و جزئیات آن نیز بخشی از طراحی فاز دو یک پروژه هستند.