پودر بندکشی

چندمنظوره محصولی بر پایه سیمان جهت پر کردن بندهای انواع اجرنما،سنگ های تزئینی نما و کاشی،سرامیک می باشد.