بست ثابت

برای اتصال بلوک ها در یک دیوار به هم جهت بهبود و یکپارچه سازی عملکرد دیوار در زلزله