چکش پلاستیکی

جهت تراز کردن بلوک ها  به شکل ضربه زدن به انها به گونه ای که به بلوک ها آسیبی وارد نشود استفاده میشود.