بست کرکره ایی

جایگزین مناسب و ارزان قیمت برای بست های ثابت ، با عملکرد مناسب در اتصال بلوک ها و یکپارچه سازی رفتار دیوار