شیارزن

اجرای شیار بر روی دیوار برای تعیین و عبور لوله های تاسیساتی در عمق دیوار استفاده میشود