ملاقه

برای پخش کردن چسب روی سطوح بلوک استفاده میشود