گونیای برش

از این ابزار برای برش دقیق بلوک ها و کاهش پرتی در بلوک ها استفاده میشود