بست ال

جهت اتصال دیوارها به یکدیگر در محل تقاطع دیوارها استفاده میشود