ماله شانه ای

ماله شانه ای ابزار مناسبی جهت زدن چسب بر روی بندهای عمودی و یا افقی دیوار است.