بست رادیکالی

جهت اتصال دیوار به اعضای سازه ایی استفاده میشود با داشتن یک فاصله ۲سانتی از اعضای سازه ای باعث ایجاد اتصال نرم جهت انتقال بار دیوار به سازه و عدم تخریب دیوار میشوند.